IK – INTERNKONTROLL

Vår samarbeidspartner innen internkontroll for Rørlegger er Totalkontroll.
Under finner du info litt info om Totalkontroll, eller du kan finne all info på deres egne nettsider: www.totalkontroll.no

TOTALKONTROLL INFO
Totalkontroll leverer et komplett HMS/internkontroll system:
Inneholder maler og eksempler på dokumentasjon det stilles krav til i internkontrollforskriften. Dokumentene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Inneholder maler for fastsettelse av mål for helse, miljø og sikkerhet som skal dokumenteres skriftlig ved forespørsel fra arbeidstilsynet.Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt ved å fylle inn informasjon i systemet.

Organisasjonskart genereres autoamtisk ved at du legger inn alle dine ansatte. De vil også raskt kunne tilknyttes oppgaver, for eks. ved avviksmelding kan man velge fra listen over ansatte ansvaret skal delegeres til osv.

Legge inn oversikter over instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l.

Kartleggingsverktøy for farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

Skade og ulykkeregistrering kan knyttes opp mot et bestemt prosjekt i kvalitetssystemet.

Et oppdatert system hjelper deg å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Tilgang til kontinuerlig oppdaterte lover og forskrifter.

Rutiner for drift og vedlikehold.

Aktivitetsplan hjelper deg å holde oversikt over den daglige drift i selskapet.

Last opp egne dokumenter, kontrakter, arbeidsavtaler, godkjenninger og lignende.

 

bilde 5

 

 

 

referanse elektro, rør og ventilasjon